REGULAMIN WEWNĘTRZNY

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie 

 na podstawie § 13 pkt 5 Statutu SSM w Krakowie

 

1. Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje młodzieży szkolnej, akademickiej, nauczycielom i innym pracownikom oświaty oraz członkom PTSM, jak również turystom posiadającym legitymacje IYHF.

2. Z noclegu w Schronisku, w miarę wolnych miejsc, mogą korzystać inne osoby, pod warunkiem opłacenia ustalonej ceny za noclegi i podporządkowania się przepisom obowiązującym w Schronisku.

3. Schronisko prowadzi rezerwację miejsc noclegowych według następujących zasad:

A)   Rezerwacje grupowe:

a) Na podstawie wstępnej rezerwacji dokonanej telefonicznie lub e-mail Zamawiający otrzymuje:

  • pisemne potwierdzenie przyjęcia rezerwacji przez Schronisko z ustaloną kwotą i terminem wpłaty zaliczki na druku: „Informacja dotycząca rezerwacji noclegów
  • oraz druk: „Zamówienie noclegów”, który należy dokładnie wypełnić i odesłać faksem lub e-mailem do Schroniska

b) Wypełniony druk „Zamówienie noclegów” musi zawierać liczbę osób, okres pobytu, adres i nazwę organizatora (szkoły, uczelni, organizacji itp.), zobowiązanie do wpłaty zaliczki w ustalonym terminie i kwocie, oraz być potwierdzone własnoręcznym podpisem zamawiającego i/lub zaopatrzone w pieczęć.

c) Zamówienie jest ważne po wpłaceniu, przekazem pocztowym lub przelewem na konto Schroniska, ustalonej kwoty zaliczki. W przypadku nie dotrzymania terminu przysłania zaliczki rezerwacja miejsc zostaje anulowana.

d) Zwrot zaliczki może nastąpić wyłącznie w przypadku rezygnacji spowodowanej udokumentowanym wypadkiem losowym lub, jeśli rezygnacja nastąpi nie później niż 30 dni przed planowanym przyjazdem grupy, po potrąceniu kosztów administracyjnych.

e) Zgłoszenia grup wycieczkowych przyjmowane są wg kolejności, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna, studenci, nauczyciele i wychowawcy oraz członkowie PTSM

B)  Rezerwacje indywidualne:

a) Od osób indywidualnych rezerwacje przyjmowane są telefonicznie lub e-mailem po podaniu przez Zamawiającego nazwiska i kontaktowego numeru telefonu

b) Osoby indywidualne mogą być także przyjmowane bezpośrednio w Schronisku, jeśli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna, studenci, nauczyciele, wychowawcy oraz członkowie PTSM

c) W okresie nasilonego ruchu Schronisko może ustalić konieczność wpłaty zaliczki celem potwierdzenia rezerwacji.

4. Przyjmowanie osób w Schronisku odbywa się od godz. 16.00 do 23.00. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość zakwaterowania w godzinach późniejszych.

5. Doba w Schronisku trwa od godz. 16.00 do godz. 11.00 dnia następnego. Wszystkich korzystających obowiązują przepisy meldunkowe. Grupy wycieczkowe w celach meldunkowych zobowiązane są do przekazania „Listy uczestników” zawierającej dane osobowe wymagane do meldunku.

6. Administratorem danych pozyskiwanych w procesie meldunkowym jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krakowie

7. Przetwarzanie danych osobowych w Schronisku odbywa się na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych (zgodnie z wymogami Statutu SSM) jest warunkiem realizacji usług noclegowych świadczonych przez placówkę, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia noclegów.

8. Klucze do pokoi wydawane są wyłącznie opiekunowi grupy lub osobom indywidualnym po dopełnieniu procedur meldunkowych oraz uiszczeniu opłaty za nocleg.

9. Opłaty za noclegi pobierane są w dniu przyjazdu, zgodnie z cennikiem obowiązującym w tym dniu, uzgodnionym przez organ prowadzący Schronisko.

10. Osoby korzystające z noclegu obowiązuje korzystanie z bielizny pościelowej, którą dysponuje Schronisko. Pościel wydawana jest w recepcji po uiszczeniu opłaty doliczanej do pierwszego noclegu. Nie ma możliwości korzystania z własnej bielizny pościelowej.

11. Schronisko udostępnia przechowalnię bagażu wyłącznie dla osób korzystających z noclegów. Przechowalnia udostępniana jest w godz. Od 6:00 w dniu przyjazdu do 22:00 w dniu wyjazdu. Nie odebranie bagaży w dniu wyjazdu skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 20,00zł / dobę, za każdą pozostawioną sztukę bagażu.

12. Schronisko jest zamykane o godz. 23.00. Późniejszy powrót należy zgłosić w recepcji, celem pobrania „Karty Pobytu”, która umożliwia wejście w godzinach zamknięcia budynku.

13. W godz. od 22.00 do 6.00 dnia następnego obowiązuje cisza nocna i wygaszenie świateł. Zakwaterowanie, i powroty do budynku w tych godzinach zobowiązują do zachowania ciszy.

15. Ze względu na charakterystykę placówki w Filii Schroniska w Zakopanem turyści mogą przebywać w ciągu dnia.

16. Ze Schroniska korzystać można przez trzy kolejne noce, dłuższy pobyt jest możliwy tylko w przypadku wolnych miejsc i po uzgodnieniu z dyrektorem placówki.

17. Osoby płci męskiej i żeńskiej w miarę możliwości lokuje się w oddzielnych pokojach, przydzielanych przez pracownika recepcji.

18. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo, zdrowie i zachowanie młodzieży, w związku z tym zobowiązani są do przebywania i nocowania w Schronisku razem z uczestnikami, w przeciwnym wypadku grupa nie może być przyjęta do Schroniska.

19. Turyści indywidualni i grupy wycieczkowe są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na terenie całego Schroniska.W kuchniach i jadalniach, po przygotowaniu i spożyciu posiłków należy posprzątać (zebrać resztki jedzenia, umyć naczynia, wytrzeć stoły).

20. Przechowywanie produktów żywnościowych, spożywanie posiłków w sypialniach i używanie grzałek jest zabronione.

21. W Schronisku obowiązuje schludny ubiór i kulturalne zachowanie się. Picie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków i innych używek na terenie Schroniska jest kategorycznie zabronione.

22. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia i przedmiotów stanowiących własność Schroniska odpowiada kierownik grupy lub indywidualny turysta. Należy zwrócić koszty za powstałe szkody zgodnie z cennikiem znajdującym się w recepcji lub w wysokości uzgodnionej z dyrektorem Schroniska.

23. Schronisko ponosi odpowiedzialność jedynie za przedmioty wartościowe i pieniądze oddane do depozytu Schroniska.

24. W razie nie respektowania Regulaminu Schroniska lub skandalicznego zachowania grup czy turystów indywidualnych Dyrektor Schroniska jest uprawniony do usunięcia tych osób ze Schroniska bez zwrotu opłat za noclegi, oraz powiadomienia organizatora wycieczki (szkołę, uczelnię, organizację)

25. Osoby korzystające ze Schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisać do Książki życzeń znajdującej się w Recepcji.

26. We wszelkich sprawach nie objętych Regulaminem, dotyczących spraw Schroniska, jak zapewnienie porządku, ochrony mienia, przestrzegania zasad współżycia, itp. korzystający ze Schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań Dyrektora placówki.