Deklaracja Dostępności

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ssm.com.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ssm.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018.07.13

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bogusława Kofin,adres poczty elektronicznej krakow@ssm.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 653 24 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krakowie, ul. Grochowa 21, 30-731 Kraków

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla osób przychodzących dostępne jest wejście główne do budynku bez różnic poziomowych z możliwością przejazdu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, drzwi otwierane samodzielnie.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia (pokoje) na parterze. Łazienki w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się również na parterze.

Korytarz oraz drzwi na parterze wyposażone są w oznaczenia i listwy przyścienne w kontrastowych kolorach zgodnie ze standardami dla osób niedowidzących.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika recepcji, portierni lub administracji.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu nie wyznaczono  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ma prawo wstępu osoba niepełnosprawna z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku SSM z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krakowie, ul. Sokolska 17, 30-510 Kraków

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku od strony ul. Sokolskiej nie posiada podjazdu dla wózków, nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Korytarze, pomieszczenia i toalety nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Budynek nie posiada  pochylni dla wózków.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika recepcji.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ma prawo wstępu osoba niepełnosprawna z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku SSM z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krakowie, ul. Krzeptówki 2, 34-500 Zakopane

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku od strony parkingu nie posiada podjazdu dla wózków, nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Korytarze, pomieszczenia i toalety nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Budynek nie posiada  pochylni dla wózków.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika recepcji.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu nie wyznaczono  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ma prawo wstępu osoba niepełnosprawna z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku SSM z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Do końca 2020 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Aktualnie trwają pracę nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.