Regulamin Schroniska Młodzieżowego

Zasady korzystania ze Schroniska Młodzieżowego

Wyciąg z REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie

 1. Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i akademickiej, nauczycielom i innym pracownikom oświaty, jak również turystom posiadającym legitymacje PTSM lub IYHF.
 2. Z noclegu w Schronisku, w miarę wolnych miejsc, mogą korzystać inne osoby, pod warunkiem opłacenia ustalonej przez organ prowadzący ceny i podporządkowania się przepisom obowiązującym w Schronisku.
 3. Doba w Schronisku trwa od godz. 17.00 do godz. 10.00 dnia następnego. W godzinach od 10.00 – 17.00 należy opuścić budynek Schroniska.
 4. Ze względu na warunki atmosferyczne dopuszcza się przebywanie w godzinach 10.00 – 17.00 na terenie filli w Zakopanem, po uzgodnieniu z kierownikiem placówki.
 5. W godz. 10.00 – 17.00 trwają prace administracyjno-organizacyjne, porządkowe i remontowe.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z dyrektorem Schroniska i opłaceniu stawki dziennej, można przebywać na terenie placówki w godzinach pomiędzy 10.00-17.00.
 7. Przyjmowanie osób w Schronisku trwa od godz. 17.00 do godz. 23.00.
 8. Schronisko jest zamykane o godz. 23.00. Po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją możliwe jest przyjmowanie osób po godz. 23.00 ( nocne pociągi, spektakle teatralne, itp.) Późniejszy powrót zobowiązuje do zachowania ciszy.
 9. W godz. od 22.00 do 6.00 dnia następnego obowiązuje cisza nocna.
 10. Przechowalnia bagażu dla grup wycieczkowych i turystów indywidualnych jest udostępniana w godz. od 6.00 do 22.00.
 11. Opłaty za noclegi są pobierane w dniu przyjazdu, według cen ustalonych przez organ prowadzący Schronisko, obowiązujących w tym dniu.
 12. Ze Schroniska korzystać można nie dłużej niż przez trzy kolejne noce, w przypadku posiadania wolnych miejsc dyrektor placówki może wyrazić zgodę na dłuższy pobyt.
 13. Klucze do pokoi wydawane są wyłącznie opiekunowi grupy lub osobom indywidualnym po pozostawieniu w recepcji dowodu tożsamości. Przy każdorazowym opuszczaniu Schroniska klucze należy oddawać do recepcji.
 14. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo, zdrowie i zachowanie młodzieży, w związku z tym zobowiązani są do przebywania i nocowania w Schronisku razem z uczestnikami.
 15. W czasie noclegu obowiązuje korzystanie z bielizny pościelowej wydawanej w recepcji.
 16. Turyści indywidualni i grupy wycieczkowe są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na terenie całego Schroniska. W kuchniach i jadalniach, po przygotowaniu i spożyciu posiłków należy posprzątać (zebrać resztki jedzenia, umyć naczynia, wytrzeć stoły).
 17. Zobowiązuje się turystów do przygotowywania posiłków wyłącznie w kuchniach, a spożywanie w jadalniach.
 18. Przechowywanie produktów żywnościowych, spożywanie posiłków w sypialniach i używanie grzałek jest zabronione.
 19. Picie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków na terenie Schroniska jest kategorycznie zabronione.
 20. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia i przedmiotów stanowiących własność Schroniska odpowiada kierownik grupy lub indywidualny turysta. Należy zwrócić koszty za powstałe szkody zgodnie z cennikiem znajdującym się w recepcji lub w wysokości uzgodnionej z Dyrektorem Schroniska.
 21. Schronisko ponosi odpowiedzialność jedynie za przedmioty wartościowe i pieniądze oddane do depozytu Schroniska.
 22. Dyrektor ma prawo do poinformowania o nieodpowiednim zachowaniu uczestników wycieczek odpowiednią jednostkę (szkołę, uczelnie, organizację).
 23. W razie nie respektowania Regulaminu Schroniska lub skandalicznego zachowania grup czy turystów indywidualnych mogą oni być usunięci ze Schroniska bez zwrotu opłat za noclegi.
 24. Osoby korzystające ze Schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisać do Książki życzeń znajdującej się w Recepcji.
 25. Rezerwacja miejsc noclegowych w Schronisku prowadzona jest według następujących zasad:
  • rezerwacje grupowe przyjmowane są w formie pisemnej co najmniej jeden miesiąc przed planowanym pobytem, z zachowaniem pierwszeństwa dla wycieczek młodzieży, organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe,
  • zamówienie musi zawierać dokładną datę pobytu, ilość uczestników, adres i nazwę organizatora oraz podpis zaopatrzony w pieczęć,
  • zamawiający otrzymuje od Schroniska potwierdzenie rezerwacji (w terminie do 14 dni) oraz ustalony termin wpłaty zaliczki w wysokości 25% kosztów pobytu,
  • zamówienie jest ważne po wpłaceniu, przekazem pocztowym lub przelewem na konto Schroniska, ustalonej zaliczki,
  • zwrot zaliczki może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach losowych, po pisemnym anulowaniu zamówienia nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed planowanym terminem pobytu, po potraceniu kosztów administracyjnych,
  • w razie nie wpłynięcia zaliczki do Schroniska w wyznaczonym terminie zamówienie zostaje automatycznie anulowane,
  • zamówienia są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dla grup młodzieży i nauczycieli oraz ilości wolnych miejsc,
  • osoby indywidualne są przyjmowane bezpośrednio w Schronisku lub mogą dokonywać wcześniejszej rezerwacji bez konieczności wpłacania zaliczki.
 26. We wszelkich sprawach nie objętych Regulaminem, dotyczących spraw Schroniska, korzystający są zobowiązani stosować się do poleceń recepcji, a w sprawach spornych do wskazań i rozstrzygnięć Dyrektora placówki.